III их хурал

Хуралдсан огноо: 2002.12.04

Сонгогдсон төлөөлөгч: 153

Дэвшүүлж хэлэлцсэн асуудал:

  • Хүнсний бодлогын үзэл баримтлалыг Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, стратеги баримт бичгүүдэд тусган хэрэгжүүлэх
  • Хүнсний бодлогын үндсэн асуудлын талаар МХХ-оос 2002-2006 оны хөтөлбөр боловсруулж баталсан
  • МХХ-ны Удирдах зөвлөл, ажлын албыг өргөтгөж, хүнсний үйлдвэр, компани, аж ахуйн нэгжид хүрч, гишүүнчлэлийг нэмэгдүүлэх
  • Орон нутагт салбар зөвлөл байгуулж, үйдвэрлэл, бизнес эрхлэгчдэд мэргэжлийн дэмжлэгүзүүлэх, мэдээ, мэдээллээр хангах
  • Холбооны дотоод үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

Бага хурлын гишүүд: 35

Удирдах зөвлөлийн гишүүд: 11

Ерөнхийлөгч: Лхагваагийн Элдэв-Очир