II их хурал

Хуралдсан огноо: 1998.04.10

Сонгогдсон төлөөлөгч: 175

Дэвшүүлсэн зорилт:

  • Хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг сэргээн хөгжүүлэх бодлогын талаар санал, дүгнэлт боловсруулах
  • Монгол улсын “Хүнсний тухай” хуулийг сурталчлах хэрэгжүүлэх
  • Манай улсын хүнсний хангамж “Гадаад улс орноос хамааралтай” байгаад төрийн бодлогын цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үзэл баримтлал боловсруулж, төр засагт санал хүргүүлэх
  • Монгол улсын Хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын 70 жилийн ой тэмдэглэх үйл ажиллагааны бэлтгэл ажиллагааг хангуулах

Бага хурлын гишүүд: 35

Удирдах зөвлөлийн гишүүд: 9

Ерөнхийлөгч: Гончигийн Гомбо дахин сонгогдов