"Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал хэвшүүлэх" ажлын байран дээрх сургалт

Энэхүү сургалт нь ажлын байран дээрх сургалт хэлбэрээр явагдахбөгөөд олон жилийн арвин туршлагатай үндэсний зөвлөх хамтран сонгосон сэдвийн хүрээнд тухайн байгууллагад  тулгамдаж буй асуудал, нөхцөл байдалд тохирсон практик сургалтыг зохион байгуулах гэж  байна.

  Сэдэв

Агуулга

1

GHP –эрүүл ахуйн зохистой дадал

 • Үйлдвэрийн байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага
 • Ажилтан ажиллагсадын эрүүл ахуй /гар угаах, халдваргүйтгэл, хүнээс дамжих халдварын эх үүсвэр, хувийн дадал зуршил, ариун цэвэр/
 • Хортон шавьж, мэрэгчийн устгал
 • Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ариун цэвэр, угаалга, цэвэрлэгээ
 • Хүнс дамжин бохирдлоос хамгаалах үйл ажиллагаа /цэвэрлэгээ, угаалга, угаалгын бодист тавигдах шаардлага, халдваргүйтгэл/
2

GМP –үйлдвэрлэлийн зохистой дадал

 • Хог хаягдлын менежмент
 • Түүхий эд бүтээгдэхүүн хадгалах /температурын хяналт тавих/
 • Үйлдвэрийн дамжлагад тавих хяналт, бүртгэл
 • Бүтээгдэхүүнийг буцаан авах, татах талаар /дахин боловсруулах, устгах/
3

Хүнсний савлагаа, шошгололт

 • Чанарын хяналт
 • Савлагааны материал
 • Шошгололтонд тавигдах шаардлага

Энэхүү сургалтыг зохион байгуулахдаа тухайн байгууллагын  ажлын байрны нөхцөлд тохируулан сургалтын хөтөлбөрийг тусад нь гаргах болно.