"Хүнсний манлай үйлдвэр" шалгаруулах журам

 Батлав. МХХ-ны Удирдах зөвлөлийн
2014 оны11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн
8-р тогтоолын 2 -р хавсралт

 

“ХҮНСНИЙ МАНЛАЙ ҮЙЛДВЭР” ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
 

Нэг. Ерөнхий зүйл
     

  1.1   Энэхүү журмын зорилго нь хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт манлайлан дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж,      дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагаагаараа хэрэглэгч олон нийтийн талархал сайшаал хүлээсэн аж ахуйн нэгжийг шалгаруулан “Монгол Улсын Хүнсний манлай үйлдвэр”, “Орон нутгийн Хүнсний манлай үйлдвэр” өргөмжлөл олгож орон даяар алдаршуулахад оршино.
1.2   Монголын Хүнсчдийн Холбооны гишүүн компани, аж ахуйн нэгжүүдийн хүрээнд “Манлай үйлдвэр“-ийн шалгаруулалтыг явуулна.
1.3  “Хүнсний манлай үйлдвэр” шалгаруулж өргөмжлөл олгох шийдвэрийг Монголын Хүнсчдийн Холбооны Удирдах Зөвлөл жил бүрийн 3 дугаар сард хуралдаж шийдвэр гаргана.

Хоёр. “Хүнсний манлай үйлдвэр” шалгаруулах  шалгуур үзүүлэлт, тодорхойлолт гаргах

2.1. “Монгол Улсын Хүнсний Манлай үйлдвэр”-ийн шалгуур үзүүлэлтүүд:

2.1.1.Хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт сүүлийн 10 жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;
2.1.2.Шинжлэх ухаан, технологийн ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж тодорхой үр дүнд хүрсэн;
2.1.3.Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа хүнсний аюулгүй байдлын олон улсын хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлж ажилласан байх;
2.1.4 Үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтыг нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, чанар, аюулгүй байдлыг өөрсдөө баталгаажуулж ажилласан;
2.1.5.Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнтэй холбогдон хэрэглэгчдээс гомдол гараагүй, хяналтын байгууллагаас зөрчил дутагдал илрүүлээгүй байх;
2.1.6. Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний нэр төрлийн 30-аас доошгүй хувьд нь барааны тэмдэг, дэвшилтэт сав баглаа боодлыг нэвтрүүлж, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой хаяг, шошготой болгосон;
2.1.7.Улсын төсөвт оруулах татварын орлогыг зохих журмын дагуу хугацаанд нь бүрэн төлсөн байх, татварын зөрчилгүй байх;
2.1.8. Монголын хүнсчдийн холбооноос зохиож байгаа үйл ажиллагаанд сүүлийн 3-5 жилд тогтмол идэвхтэй оролцож, хамтын ажиллагаагаа тогтмолжуулсан байх;
2.1.9. Дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу тодорхойлолтоо тухайн аж ахуйн нэгж гаргаж, нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны байгууллагаар уламжлан дэмжүүлж Монголын Хүнсчдийн Холбооны ажлын албанд жил бүрийн 2 дугаар сард ирүүлнэ.

2.2. “Орон нутгийн Хүнсний Манлай үйлдвэр”-ийн шалгуур үзүүлэлтүүд:

2.2.1 Тухайн орон нутагт сүүлийн 5 жилийн хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаагаа эрхэлж байгаа;
2.2.2. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын тогтолцоо үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлж, хэвшүүлж ажилласан байх;
2.2.3. Үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээс нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хэрэглэгчдээс гомдол гаргаагүй, хяналтын байгууллагаас зөрчил дутагдал илрүүлээгүй байх;
2.2.4. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтыг бэхжүүлж ажилладаг;
2.2.5. Дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу тодорхойлолтоо тухайн аж ахуйн нэгж гаргаж, аймгийн хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Монголын хүнсчдийн холбооны салбар зөвлөлөөр уламжлуулан дэмжүүлж Монголын Хүнсчдийн Холбооны ажлын албанд жил бүрийн 2 дугаар сард ирүүлнэ.

Гурав. “Монгол Улсын Хүнсний манлай үйлдвэр”, “Орон нутгийн Хүнсний манлай үйлдвэр” шалгаруулах

3.1  “Хүнсний манлай үйлдвэр”-ийн өргөмжлөлийн гадна хүрээ нь зургаан талт хэлбэртэй байх бөгөөд түүний дотор талын дугуйд Монголын Хүнсчдийн Холбооны аж үйлдвэрийн эмблемийг өнгө хослуулан товойлгон сийлж, доод хэсэгт “Монгол Улсын Хүнсний манлай үйлдвэр” эсвэл Орон нутгийн Хүнсний манлай үйлдвэргэж бичсэн байна.
3.2. “Монгол Улсын Хүнсний манлай үйлдвэр”,Орон нутгийн Хүнсний манлай үйлдвэр” шалгаруулах хүсэлт, материалыг Холбооны ажлын албанаас судалж УЗ-ын хуралд танилцуулах бэлтгэлийг хангана.
3.3. УЗ-ын гишүүд Монгол Улсын Хүнсний манлай үйлдвэрээр шалгарах хүсэлт, холбогдох материалыг судалж танилцсаны дараа үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаж ажиллана.
3.4 Орон нутгийн хүнсний манлай үйлдвэрийг шалгаруулахад ирүүлсэн хүсэлт, материалтай танилцаж, үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцахаар Удирдах зөвлөлөөс төлөөлөгч явуулан газар дээр нь танилцаж болно.
3.5. Шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад Удирдах зөвлөлийн гишүүд, ажлын албанаас бүрдсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 2 жилд 1 удаа үйл ажиллагааг нь шалгаж өргөмжлөлийг сунгах, эсвэл цуцлах талаар Удирдах зөвлөлд санал оруулж шийдвэрлүүлнэ.
3.6. Монголын хүнсчдийн холбооны өргөмжлөлийг тухайн компани (аж ахуйн нэгж)-ийн хамт олны цуглаан дээр баяр ёслолын байдалтай гардуулна(өргөмжлөлд мөнгөн шагнал дагалдахгүй).

Дөрөв. “ Хүнсний манлай үйлдвэр”-ийн эрх

4.1. Өөрийн бүтээгдэхүүний хайрцаг, сав, боодол, шошго дээр манлай үйлдвэрийн өргөмжлөлийн зургийг хэвлүүлж сурталчлах.
4.2. Гадаадын пүүс, компани, байгууллагатай холбоо тогтоох, хамтран ажиллахад зориулж Монголын Хүнсчдийн Холбооны тодорхойлолт авах.
4.3. Шинэ технологи үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүний патент, чанарын баталгаа зэргийг тэргүүн ээлжид авах.
4.4. Монголын Хүнсчдийн Холбооны шугамаар болон тус Холбооны бусад байгууллагатай хамтран дотоод, гадаадад зохион байгуулах үзэсгэлэн, семинар, эрдэм шинжилгээний бага хурал, бусад арга хэмжээнд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр оролцоно. 

“Хүнсний Манлай үйлдвэр”, “Орон нутгийн хүнсний манлай үйлдвэр” –т нэр дэвшүүлж буй аж ахуй нэгжүүдээс  ирүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

  1. Хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгж, байгууллагын албан бичиг,
  2. Орон нутгийн засаг захиргаанаас  нэр дэвшигч үйлдвэрийг дэмжсэн албан тоот,
  3. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнд гомдол, зөрчилгүйг баталгаажуулах албан бичиг,
  4. Харъяа татварын албаны тодорхойлолт,
  5. Үйлдвэрлэлээ шалгуулсан хяналтын хуудас,
  6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хуулбар,
  7. Аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй танилцуулга,
  8. Хөдөө орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчид өөрийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг харуулсан видео бичлэг хийж ирүүлэх.

                                                                                           --- оОо –