Холбооноос оролцож боловсруулсан эрх зүй, стратегийн бичиг баримтууд