Сургалт

“Хүнсний аюулгүй байдал – хүнсний чиглэлийн бизнес эрхлэгчидийн үүрэг, хариуцлага“ сэдэвт сургалт

"Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал хэвшүүлэх" ажлын байран дээрх сургалт