"Оны шилдэг менежер", "Оны шилдэг инженер" шалгаруулах журам

 

Монголын Хүнсчдийн Холбооны Удирдах
зөвлөлийн 2005 оны 4-р сарын 07-ны
өдрийн хурлаар батлав.

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН “ОНЫ ШИЛДЭГ МЕНЕЖЕР", "ИНЖЕНЕР”

ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.   Хүнсний үйлдвэрлэлд технологийн шинэчлэлийг тууштай хэрэгжүүлж, эрүүл ахуйн баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, нэр төрлийг нэмэгдүүлэн идэвх санаачилга гарган ажиллаж байгаа МХХ-ны гишүүн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн инженер-техникийн ажилтны хөдөлмөрийг хөхүүлэн дэмжихэд энэхүү журмын зорилго оршино.

Хоёр. Шалгаруулах үндсэн үзүүлэлт
2.1.      Хүнсний үйлдвэрлэлийн инженер, техникийн ажилтан нь үйлдвэрлэлийн технологийг шинэчлэн хөгжүүлэх, техник-зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, бүтээмжийг дээшлүүлэх талаар бодитой ажил хийж, үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байх. Хүнсний үйлдвэрлэлийн инженер-технологийн ажилтан нь эх орны хүнсний түүхий эдэд тулгуурлан импортыг орлох хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, нэр төрлийг нэмэгдүүлэн технологийн шинэчлэлт хийж, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх талаар бодитой хувь нэмэр оруулж, үр дүнд хүрсэн байх. 
2.2.       Шинэ бүтээл, оновчтой санал, ашигтай загвар, барааны тэмдэг зэрэг өөрийн гаргасан бүтээлүүдийн зохиогчийн эрхийг Оюуны өмчийн газраар баталгаажуулсан байх.

Гурав. Шалгаруулах журам, урамшуулал
3.1.     Байгууллага аж ахуйн нэгжүүд хүнсний үйлдвэрлэлийн “Оны шилдэг инженер” шалгаруулах болзлын шаардлага хангасан инженерийн тодорхойлолт, материалыг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 30-ны дотор Монголын Хүнсчдийн Холбоонд ирүүлнэ. Үүнд:
a.       Шинжлэх ухаан, техникийн дэвшлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байдал
b.      Импортыг  орлох  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд, нэр төрлийг олшруулсан байдал
c.       Шинэ нэрийн бүтээгдэхүүн, шинэ технологи нэвтрүүлсэн байдал
d.      Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх талаар хийсэн бодитой                  ажил
e.       Шинэ бүтээл, оновчтой санал, ашигтай загвар, барааны тэмдэгийн зохиогчийн эрхийг авсан, баталгаажуулсан байдал            зэргийг үнэн зөв тодорхойлсон байна.
3.2.    Монголын Хүнcчдийн Холбооны ажлын алба нь шалгаруулалтанд ирүүлсэн материалаас 2-ыг шалгаруулж,  сонгон                аваад МХХ-ны Удирдах зөвлөлийн Хурлаар оруулж  “Оны шилдэг инженер” ийг шалгаруулна.
3.3.    Монголын Хүнсчдийн Холбооноос “Оны шилдэг инженер” –ийн өргөмжлөлийг Монголын хүнсний аж үйлдвэрийн                      ажилтны өдрийг тэмдэглэх үеэр гардуулах.

Дөрөв. Бүрдүүлэх баримт
4.1      "Шилдэг менежер", "Шилдэг инженер" хүндэт шагналд тодорхойлоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:
                       a.    Шагнуулах тухай хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан бичиг;
                       b.    Хамт олны хурлаар хэлэлцсэн тухай албан тэмдэглэл;
                       c.    Ажил байдлын тодорхойлолт;
                     d.    Мөнгө тушаасан баримт; /Монголын Хүнсчдийн Холбоо Хаан банк: 5753500250, Худ.Хөг.Банк: 406003603  Шагналд нэр дэвшигдчийн шагналын мөнгийг ажил олгогч байгууллага өөрөө хариуцаж гаргана. Шагнал тус бүр 30 000 төгрөг.

.