Монголын Хүнсчдийн Холбооны салбар зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм